Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Ciepłowody  www.cieplowody.pl
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Urzędzie Gminy Ciepłowody
Dane
Gmina
Poradnik Interesanta
Urząd Gminy
Kontrole
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY
RAPORT O STANIE GMINY
Ogłoszenia
Petycje
Aktualności
Praca
Przetargi
Plan zamówień publicznych na 2017r.
Plan zamówień publicznych na 2018r.
Plan zamówień publicznych na 2019r.
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Oświadczenia Rady Gminy Ciepłowody
Rejestr aktów prawa miejscowego
Sesje Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Plan pracy i sprawozdania
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Środowisko naturalne
° Środowisko naturalne
° Farma Stoszowice
° Farmy Wiatrowe
- Zapytania i odpowiedzi
- Załącznik do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsiębiorstwa pn. "Farma wiatrowa Ciepłowody z przyłączeniową kablową linią elektroenrgetyczną 110kV do GPZ Ząbkowice i elementami towarzyszącymie w Gminie Ciepłowody
° Program Ochrony Środowiska
° Plan Gospodarki Odpadami
° Informacja o środowisku
° Postępowanie z odpadami
° Plan urządzeniowo-rolny gminy Ciepłowody
° Wnioski do pobrania
° Odpady
° PRZETARGI - KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
° Wykaz osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego
° REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ CIEPŁOWODY
° PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
° UCHWAŁY ANTYSMOGOWE
Pomoc publiczna
Konkursy
DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Formularze do pobrania, inf. o podatkach lokalnych
Oświadczenia Majątkowe
Rada Gminy
Wójt
Pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające gminną osobą prawną
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostęp do informacji publicznej
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Środowisko naturalne > Farma Stoszowice  > Farmy Wiatrowe > Środowisko naturalne strona główna 

Środowisko naturalne
Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepłowody o
wszczęciu postępowania administracyjnego 
 Obwieszczenie z dnia 18 lipca 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-07-19 13:27:32, wprowadzający: Sebastian Hebda
KONSULTACJE SPOŁECZNE - W związku z
rozpoczęciem konsultacji społecznych
dotyczących opracowania „Programu ochrony
środowiska przed hałasem dla dróg krajowych
oraz części dróg wojewódzkich i gminnych
województwa dolnośląskiego”  
 Konsultacje społeczne
Data wprowadzenia informacji 2019-07-05 13:50:34, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn. "Instalacja
przetwarzania odpadów" 
 Zawiadomienie 06052019
Data wprowadzenia informacji 2019-05-06 16:24:44, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zawiadomienie - „Instalacja przetwarzania
odpadów" 
 zawiadomienie BiP 2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 14:42:41, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania pozwolenia wodnoprawnego 
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2019-03-04 15:09:17 Informację zaktualizowano 2019-03-04 15:48:52, wprowadzający: Sebastian Hebda
OBWIESZCZENIE O TERMINACH POLOWAŃ ZBIOROWYCH  

Wójt Gminy Ciepłowody informuje o dodatkowych terminach polowań Koła Łowieckiego "Leśnik". Szczegółowy plan polowań stanowi załącznik do obwieszczenia.

 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2019-01-11 11:19:12 Informację zaktualizowano 2019-01-11 11:24:50, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie  

Wójt Gminy Ciepłowody informuje o dodoatkowych terminach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "PONOWA" w Niemczy 

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-07 16:32:44 Informację zaktualizowano 2019-01-07 16:34:31, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Inforemacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego  
 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjego
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 08:40:49, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
OBWIESZCZENIE O TERMINACH POLOWAŃ ZBIOROWYCH  

Wójt Gminy Ciepłowody informuje o terminach polowań zbiorowych Koła Łowickiego "PONOWA" w Niemczy w sezonie 2018/2019.

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-20 14:04:24 Informację zaktualizowano 2018-11-20 14:07:26, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
OBWIESZCZENIE  

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego niżej wymienionych uchwał:


1. Uchwały nr XXXVII/1255/17 z dnia 28 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego


2. Uchwały nr XL/1330/17 z dnia 26 października 2017r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi n aprzekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu


 

 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2017-12-01 11:13:46, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego  

Starosta Ząbkowicki zawiadamia, że zgodnie z art. 61 § 1 i 4 Kpa na wniosek z dnia 31.10.2017r. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, zostało wszczete potępowanie administracyjne


 

 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego
Data wprowadzenia informacji 2017-11-07 07:45:11 Informację zaktualizowano 2017-11-07 07:45:58, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 24 października
2017r.  
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2017-10-25 12:49:51 Informację zaktualizowano 2017-10-25 12:50:54, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Uchwała nr 4325/V/17 Zarządu Województwa
Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017r. w
sprawie przedłużenia terminu składania uwag i
wniosków do projektów uchwał Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego w sprawie
wprowadzania na obszarze województwa
dolnośląskiego ograniczeń w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw  
 Uchwała nr 4325/V/17
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 11:11:30 Informację zaktualizowano 2017-10-10 11:12:29, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Zarządu Wójewództwa
Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017r. o
przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego w sprawie
wprowadzenia na obszarze wojówództwa
dolnośląskiego ograniczeń w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw  
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2017-08-07 09:08:29, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Informacja o przystąpieniu do opracowania
projektu uchwały w sprawie Programu ochrony
powietrza dla strefy dolnośląskiej  
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2016-09-23 11:43:10, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepłowody o
odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko  
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2016-02-03 14:08:53, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Zarządu Województwa
Dolnośląskiego  

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego niżej wymienionych uchwał oraz o możliwości zapoznania sie z ich treścią

 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2015-11-23 12:05:56, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 11
września 2015r.  

o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu rozorządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Nysy Kłodzkiej

 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2015-09-24 09:45:29, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 16.09 2015r.  
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2015-09-23 11:24:13, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Zarządu Województwa
Dolnośląskiego  
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2015-08-14 07:50:20, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  
 Decyzja
Data wprowadzenia informacji 2015-01-22 13:40:22, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie  

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepłowody dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2015-01-22 13:37:31, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Postanowienie  

Wójt Gminy Ciepłowody postanawia stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oddziaływania na środowisko zadania pn. "Zbiornik Emaliowany na nawóz płynny RSM Tomice, część działki nr 18".

 Postanowienie
Data wprowadzenia informacji 2015-01-15 07:33:02 Informację zaktualizowano 2015-01-15 07:33:24, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 11 sierpnia
2014r.  
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2014-08-11 14:11:49, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska z dnia 27 czerwca 2014r.  
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2014-07-07 10:54:25, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu WPN.6320.73.2014.JZ 
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2014-03-21 11:29:56, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie  
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2014-03-13 13:09:24 Informację zaktualizowano 2014-03-13 13:10:00, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego  
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Data wprowadzenia informacji 2013-06-26 12:47:38, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego  

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 
Data wprowadzenia informacji 2013-06-10 11:50:49, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu  
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-12-04 10:14:22 Informację zaktualizowano 2012-12-04 10:15:43, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
 
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-11-22 12:52:08 Informację zaktualizowano 2012-11-22 12:53:21, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne,
przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego 
 Wykaz nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2011-08-08 11:51:23 Informację zaktualizowano 2011-08-08 11:56:18, wprowadzający: Marcin Kozak
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko pn.
"Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych
na terenach górskich. Zwiększenie retencji i
utrzymanie potoków oraz związanej z nimi
infrastruktury w dobrym stanie" 

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 Decyzja
Data wprowadzenia informacji 2011-08-04 12:01:43, wprowadzający: Marcin Kozak
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.
"Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych
na terenach górskich. Zwiększenie retencji i
utrzymanie potoków oraz związanej z nimi
infrastruktury w dobrym stanie" 
 Postanowienie
Data wprowadzenia informacji 2011-06-01 14:08:31, wprowadzający: Marcin Kozak
Obwieszczenie - "Naprawcze programy ochrony
powietrza dla stref na terenie województwa
dolnośląskiego, w których zostały przekroczone
poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w
powietrzu"  
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2011-03-28 11:52:23 Informację zaktualizowano 2011-03-28 11:54:06, wprowadzający: Marcin Kozak
' 
 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-07 10:48:48 Informację zaktualizowano 2012-05-16 10:39:50, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego z
dnia 25 września 2009 r. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:


"Eksploatacja i przeróbka kopaliny ze złoża serpentynitu Tomice, położonego w granicach projektowanego obszaru górniczego i terenu górniczego Tomice, na działkach nr 19/1, 20/1, 23/1, 47/1 i 110/2 obręb Tomice"

Decyzja

Charakterystyka przedsięwzięcia

 
Data wprowadzenia informacji 2009-09-29 12:53:41 Informację zaktualizowano 2009-09-29 12:56:47, wprowadzający: Grażyna Orczyk
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego z
dnia 10 września 2009 r. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:


"Budowa hali przemysłowej na cele produkcji plandek namiotowych wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowaną w Ciepłowodach ul. Kolejowa 13 dz. nr 1074"

 Decyzja oraz obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2009-09-14 12:22:02, wprowadzający: Grażyna Orczyk
Postanowienie Starosty Powiatowego w Ząbkowicach
Śląskich  
 Dotyczące przedsięwzięcia pn. "Eksploatacji i przeróbki kopaliny ze złoża serpenhjnitu "Tomice" położonego w granicach projektowanego obszaru górniczego i terenu górniczego Tomice, na działkadl nr 19/1, 20/1, 23/1, 47/1 i 110/2 obręb Tomice"
Data wprowadzenia informacji 2009-09-04 08:31:25, wprowadzający: Grażyna Orczyk
Postanowienie Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 18
sierpnia 2009r. 
 w sprawie odstąpienia od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. "Budowa hali przemysłowej na cek produkcji plandek namiotowych wraz z niezbędną infrastruktuą zlokalizowaną w Ciepłowodach przy ul. Kolejowej 13 dz. nr 1074".
Data wprowadzenia informacji 2009-08-24 16:27:04 Informację zaktualizowano 2009-08-24 16:27:17, wprowadzający: Grażyna Orczyk
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego 
 Dotyczy wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przetzięwzięcia na środowisko polegającej na "Budowie hali przemysłowej na cele produkcji plandek namiotowych wraz z niezbędną infrastrukturą , zlokalizowaną w Ciepłowodach ul. Kolejowa 13, dz. 1074"
Data wprowadzenia informacji 2009-07-29 12:04:20, wprowadzający: Grażyna Orczyk
Informacja Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 29
czerwca 2009 r. 
 o toczącym się postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa w sprawie ocen oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na: "Eksploatacji i przeróbce kopaliny ze złoża serpentynitu "TOMICE", położonego w granicach projektowanego obszaru górniczego i terenu górniczego Tomice, na działkach nr 19/1, 20/1, 23/1, 47/1 i 110/2 obręb Tomice. "
Data wprowadzenia informacji 2009-07-06 07:48:38 Informację zaktualizowano 2009-07-29 11:58:44, wprowadzający: Grażyna Orczyk
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego z
dnia 26 czerwca 2009 r. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:

"Rozbudowie zakładu konstrukcji metalowych o bubudowę nowej hali produkcyjnej i budynku socjalnego zlokalizowanego w Ciepłowodach, ul kolejowa13, dz. Nr 1073/2".

 Decyzja
Data wprowadzenia informacji 2009-07-01 14:18:40 Informację zaktualizowano 2009-07-01 14:18:58, wprowadzający: Grażyna Orczyk
Postanowienie Wójta Gminy Ciepłowody z 18 maja
2009r. 
 w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającej na: " Eksploatacji i przeróbce kopaliny ze złoża serpentynitu "TOMICE", położonego w granicach projektowanego obszaru górniczego i terenu górniczego Tomice, na działkah nr 19/1,20/1,23/1,47/1 i 110/2 obręb Tomice
Data wprowadzenia informacji 2009-05-26 10:17:18 Informację zaktualizowano 2009-05-26 12:40:01, wprowadzający: Grażyna Orczyk
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego 
 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na "Rozbudowie zakładu konstrukcji metalowych o budowę nowej hali produkcyjnej i budynku socjalnego zlokalizowanego w Ciepłowodach, ul. Kolejowa 13, dz. nr 1073/2"
Data wprowadzenia informacji 2009-05-26 10:13:39 Informację zaktualizowano 2009-05-26 10:57:40, wprowadzający: Grażyna Orczyk
Decyzja Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 13 marca
2008 

określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą


"Przebudowa drogi powiatowej nr 3070D (granica powiatu - Targowica - Ciepłowody)"

 
Data wprowadzenia informacji 2009-04-24 11:31:50, wprowadzający: Grażyna Orczyk
Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 3
kwietnia 2008 

„Budowie wytwórni peletów paliwa energetycznego” w Ciepłowodach


na działce ewidencyjnej nr 1081/4."

 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:
Data wprowadzenia informacji 2009-04-24 11:30:22 Informację zaktualizowano 2009-04-24 11:30:55, wprowadzający: Grażyna Orczyk
Decyzja Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 03
kwietnia 2008 

określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: 


 „Budowa wytwórni peletów paliwa energetycznego”


na terenie działki ewidencyjnej nr 1081/4 obręb Ciepłowody.

 
Data wprowadzenia informacji 2009-04-24 11:29:39, wprowadzający: Grażyna Orczyk
Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 13
lutego 2008 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na:


 


„Przebudowie drogi powiatowej nr 3070D m. Targowica”

 
Data wprowadzenia informacji 2009-04-24 11:29:07, wprowadzający: Grażyna Orczyk
Postanowienie Wójta Gminy Ciepłoowdy z dnia 4
lipca 2008r. 
 w sprawie odstąpienia od nałożenia obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Uzbrojenie terenów osiedla domków jednorodzinnych w Ciepłowodach, ul. Ząbkowicka"
Data wprowadzenia informacji 2009-04-24 11:28:33, wprowadzający: Grażyna Orczyk
Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 15
lipca 2008r. 
 obwieszczenie 15 lipca 2008 [145.65 KB]
Data wprowadzenia informacji 2009-04-24 11:26:23, wprowadzający: Grażyna Orczyk
Decyzja Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 15 lipca
2008 r.  
 określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą" Uzbrojenie terenów osiedla domków jednorodzinnych w Ciepłowodach, ul. Ząbkowicka na działkach nr 1285/1-15"
Data wprowadzenia informacji 2009-04-24 11:25:52, wprowadzający: Grażyna Orczyk
Zawiadominie o wszczęciu postępowania
administracyjnego - „Eksploatacja i przeróbka
kopaliny ze złoża serpentynitu Tomice 
 zawiadominie o wszczęciu postępowania [77.52 KB]
Data wprowadzenia informacji 2009-04-24 11:22:29, wprowadzający: Grażyna Orczyk
Decyzja Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 12
stycznia 2009 r.  
 o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowe w sprawie określenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia " Eksploatacja i przeróbka kopaliny ze złoża serpentynitu- Tomice"
Data wprowadzenia informacji 2009-04-24 11:21:52, wprowadzający: Grażyna Orczyk
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego 
 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na" Budowie kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków dla wsi Piotrowice Polskie i Baldwinowice z oczyszczalnią ścieków w Piotrowicach Polskich".
Data wprowadzenia informacji 2009-04-24 11:21:25, wprowadzający: Grażyna Orczyk
Postanowienie Wójta Gminy Ciepłowody z dnia
09.03.2009 r. 
 w sprawie odstąpienia od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia pn"Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią scieków dla wsi Piotrowice Polskie i Baldwinowice z oczyszczalnią ścieków w Piotrowicach Polskich" na środowisko.
Data wprowadzenia informacji 2009-04-24 11:20:53, wprowadzający: Grażyna Orczyk
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego z
dnia 20 kwietnia 2009 r. 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na "Budowie kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Piotrowicach Polskich" z dnia 20 kwietnia 2009 r. decyzja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-04-23 14:00:43 Informację zaktualizowano 2009-04-23 14:33:44, wprowadzający: Grażyna Orczyk
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA
TERENIE GMINY CIEPŁOWODY 
 Regulamin utrzymania porządku
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 13:19:25 Informację zaktualizowano 2009-08-24 16:25:58, wprowadzający: Grażyna Orczyk
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na:


"Eksploatacji i przeróbce kopaliny ze złoża serpentynitu "Tomice", położonego w granicach projektowanego obszaru górniczego i terenu górniczego Tomice, na działkach nr 19/1, 20/1, 23/1, 47,1 i 110/2 obręb Tomice."

 osr7620709.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-04-21 13:16:10 Informację zaktualizowano 2009-04-24 11:19:35, wprowadzający: Grażyna Orczyk

Zobacz:
 Zapytania i odpowiedzi .  Załącznik do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsiębiorstwa pn. "Farma wiatrowa Ciepłowody z przyłączeniową kablową linią elektroenrgetyczną 110kV do GPZ Ząbkowice i elementami towarzyszącymie w Gminie Ciepłowody . 
wersja do druku