Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Ciepłowody  www.cieplowody.pl
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Urzędzie Gminy Ciepłowody
Dane
Gmina
Poradnik Interesanta
Urząd Gminy
Kontrole
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY
RAPORT O STANIE GMINY
Ogłoszenia
Petycje
Aktualności
Praca
Przetargi
Plan zamówień publicznych na 2017r.
Plan zamówień publicznych na 2018r.
Plan zamówień publicznych na 2019r.
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Oświadczenia Rady Gminy Ciepłowody
Rejestr aktów prawa miejscowego
Sesje Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Plan pracy i sprawozdania
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Środowisko naturalne
Pomoc publiczna
Konkursy
DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Formularze do pobrania, inf. o podatkach lokalnych
Oświadczenia Majątkowe
Rada Gminy
Wójt
Pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające gminną osobą prawną
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostęp do informacji publicznej
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Organizacje pozarządowe strona główna 

Organizacje pozarządowe
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO
OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 Ogłoszenie z dnia 10.04.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-10 09:25:39, wprowadzający: Sebastian Hebda
Informacja Wójta Gminy Ciepłowody o zakończeniu
otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego w zakresie upowszechnienia kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2019 roku. 
 Informacja Wójta Gminy Ciepłowody
Data wprowadzenia informacji 2019-04-05 12:48:19, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 33/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechnienia kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2019 roku. 
 Zarządzenie 33/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-03-07 21:52:00, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 6 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej opiniującej oferty złożenia w
ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu upowszechnienia
kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy
Ciepłowody w 2019 roku. 
 Zaądzenie 32/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-03-07 21:49:02, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie unieważnienia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2019 roku. 
 Zarządzenie 28/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-02-28 13:48:07, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 15/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 lutego 2019r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2019r.  

Zarządzenie 15/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 14:37:47, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Zarządzenie nr 14/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 lutego 2019r. w sprawie: przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechnienia kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2019r.  

Zarządzenie 14/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 14:35:35, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO
OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO  

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie do dnia 08.02.2019r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-01 07:16:36 Informację zaktualizowano 2019-03-07 08:24:19, wprowadzający: Sebastian Hebda
Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o
rozpoczęciu konsultacji  

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 11 stycznia do 01 lutego 2019r.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Projekt uchwały

Formularz uwag

Ankieta

Informacja o wynikach konsultacji

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-11 12:35:58 Informację zaktualizowano 2019-01-11 12:44:26, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza nabór
kandydatów na członków komisji konkursowych w
otwartych konkursach ofert  

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 17 grudnia 2018r.


 


 

Ogłoszenie

Informacja o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych na 2019r.

Zarządzenie nr 92/18 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu i udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w 2019r. z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla G

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-04 11:39:00 Informację zaktualizowano 2018-12-27 08:45:35, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody w sprawie
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu nauki,
edukacji, oświaty i wychowania dla Gminy
Ciepłowody w 2019r.  

Zarządzenie nr 88/18 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla Gminy Ciepłowody w 2019r.

Zarządzenie nr 90/18 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji oświaty i wychow

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 08:13:11 Informację zaktualizowano 2018-12-03 08:13:31, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o
rozpoczęciu konsultacji  

Wójt Gminy Ciepłowody zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do przekładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na 2019r. Oczekujemy na Państwa propozycje, opienie i wnioski do 19 października 2018r.

Ogłoszenie

Projekt uchwały

Formularz uwag

Ankieta

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja przyjęcia lub odrzucenia propozycji zgłoszonych w ramach konsultacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-04 13:13:14 Informację zaktualizowano 2018-11-13 09:09:29, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy
Gminy Ciepłowody z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2017r.  
 Sprawozdanie
Data wprowadzenia informacji 2018-05-09 12:16:04, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY O
ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI  

Wójt Gminy Ciepłowody zaprasza przedstawicieli oraganizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U z 2018r. poz. 450) działających na rzecz mieszkańców Gminy Ciepłowody do przedkładania propozycji zadań i uwag do projektu uchwały w sprawie zaminy uchwały w sprawie  wprowadzenia programu opeiki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciepłowody na 2018r.


Konsultacje zostaną przeprowadzone  w dniach od 29 marca do 19 kwietnia 2018r.

Informacja o wynikach konsultacji

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2018-03-29 14:09:00 Informację zaktualizowano 2018-03-30 10:30:22, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO
OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO  

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 13:45:30 Informację zaktualizowano 2019-03-07 08:18:29, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 9/18 Wójta Gminy Ciepłowody w
sparwie rozstrzygniecia Konkursu i udzielenia
dotacji dla organizacji pozarządowych na
wykonywanie zadań publicznych w 2018 r. z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu na
terenie Gminy Ciepłowody w 2018 r. 
 Zarządzenie 9/18
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 13:54:30 Informację zaktualizowano 2018-02-01 08:51:24, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY O
ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI  

Wójt Gminy Ciepłowody zaprasza przedstawicieli oraganizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) działających na rzecz mieszkańców Gminy Ciepłowody do przedkładania propozycji zadań i uwag do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia programu opeiki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciepłowody na 2018r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o rozpoczęciu konsultacji

Projekt uchwały

Formularz uwag

Ankieta

Informacja o wynikach konsultacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-15 14:04:28, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 stycznia 2018r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy
Ciepłowody w 2018r.  
 Zarządzenie 3/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-01-05 09:03:53, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 stycznia 2018r. w sprawie: przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizacje zadania
publicznego z z akresu upowszechnienia kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2018r.  
 Zarządzenie 2/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-01-05 08:52:05, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
HARMONOGRAM KONKURSÓW DLA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH - GRUDZIEŃ 2017 
 HARMONOGRAM KONKURSÓW DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - GRUDZIEŃ 2017
Data wprowadzenia informacji 2017-12-04 08:46:17, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Ogłoszenie o konkursie  

na realizację zadania publicznego w 2018r. pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Mikoszowie 27, Gmina Strzelin, powiat stzreliński

Ogłoszenie

Zarządzenie nr 64/17 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 11 grudnia w sprawie powołania komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania d

Zarządzenie 67/17 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu i udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w 2018r. z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla Gmin

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 14:54:47 Informację zaktualizowano 2017-11-30 14:58:39, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
WÓJT GMINY CIEPŁOWODY OGŁASZA NABÓR
KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH W
OTWARTYCH KONKURSACH OFERT  

Ogłoszenie

Formularz zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych

Informacja o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych na 2018r.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 09:48:09, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY O
ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI  

Wójt Gminy Ciepłowody zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2016r. poz. 1817) działających na rzecz mieszkańców Gminy Ciepłoowdy do przekładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na 2017r.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Projekt uchwały

Formularz uwag

Ankieta

Informacja o wynikach konsultacji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-04 08:55:23 Informację zaktualizowano 2017-10-04 08:58:16, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO
OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO  

"Poprawa bazy sportowej klubu LKS Ślęża Ciepłowody"

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-27 14:00:18 Informację zaktualizowano 2017-09-27 14:22:23, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Status organizacji pożytku publicznego  

Organizacje pozarządowe, które posiadają osobowość prawną mogą strać się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego

 Status organizacji pożytku publicznego
Data wprowadzenia informacji 2017-08-04 07:49:03, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy
Gminy Ciepłowody z organizacami pozarządowymi i
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2016r.  
 Sprawozadnie
Data wprowadzenia informacji 2017-06-21 13:15:33, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
HARMONOGRAM KONKURSÓW DLA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH - KWIECIEŃ 2017 

Harmonogram

Uwaga! Kolejna nowelizacja ustawy o pożytku.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-10 11:16:31, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO 

Informuję, że w dniu 1 marca 2017 Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 3430/V/17 ustalił tryb powołania członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  Zgodnie z § 2, ust. 1, pkt. 4) wyżej wymienionej uchwały, ogłaszam rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


 OGŁOSZENIE O NABORZE


 Nabór kandydatów do Rady będzie się odbywał do 5 kwietnia br.


Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Rady za pomocą „Karty zgłoszenia kandydata na członka Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, będącej załącznikiem nr 1 do Uchwały Zarządu WD nr 3430/V/2017 z dnia 1 marca 2017 r. oraz dołączając oświadczenia kandydata i imienne rekomendacje dla kandydata będące załącznikami nr 2 i nr 3 do ww. uchwały.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-22 10:09:39 Informację zaktualizowano 2017-03-22 10:11:22, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
HARMONOGRAM KONKURSÓW DLA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH - MARZEC 2017 

Harmonogram

Jak wypełnić nowy wzór oferty w ramach otwartych konkursów.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 12:18:37, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o
rozpoczęciu konsultacji  

Wójt Gminy Ciepłowody zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Ciepłowody do przekładania propozycji zadań i uwag do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciepłowody na 2017r.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Projekt uchwały

Ankieta

Formularz uwag

Informacja o wynikach konsultacji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-08 09:32:21 Informację zaktualizowano 2017-02-08 09:35:07, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 stycznia w sprawie: przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2017r.  

Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 12 stycznia w sprawie: przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w 2017r.


Zarządzenie nr 6/17 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otawrtego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w 2017r.


 Zarządzenie nr 10/17 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu i udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w 2017r. z zakresu upowszechniania Kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w 2017r. 

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-12 13:45:52 Informację zaktualizowano 2017-02-06 15:50:46, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Zarządzenie Nr 63/16 Wójta Gminy Ciepłowody z 9
grudnia 2016r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i
wychowania dla Gminy Ciepłowody w 2017r.  

Zarządzenie 63/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-09 14:20:13 Informację zaktualizowano 2016-12-14 11:59:35, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Zarządzenie Nr 62/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i
wychowania dla Gminy Ciepłowody w 2017r.  

Zarządzenie 62/16

Zarządzenie nr 1/17 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu i udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w 2017r. z zakresu nauki, edukacji oświaty i wychowania dla Gmi

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-09 14:19:03 Informację zaktualizowano 2016-12-14 11:57:11, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
WÓJT GMINY CIEPŁOWODY OGŁASZA NABÓR
KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH W
OTWARTYCH KONKURSACH OFERT  

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Informacja o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych na 2017r.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-30 12:03:43, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o
rozpoczęciu konsultacji 

Wójt Gminy Ciepłowody zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) działających na rzecz mieszkańców gminy Ciepłowody do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na 2017 rok.


Uchwała Nr 109/XXV/16 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Ciepłowody z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Projekt uchwały

Ankieta

Formularz uwag

Informacja o wynikach konsultacji programu współpracy Gminy Ciepłowody z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017r.

 Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji
Data wprowadzenia informacji 2016-10-05 13:46:56 Informację zaktualizowano 2016-12-12 13:05:55, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy
Gminy Ciepłowody z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2015r.  
 Sprawozdanie
Data wprowadzenia informacji 2016-04-12 10:57:00, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o
rozpoczęciu konsultacji  

Wójt Gminy Ciepłowody zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 118 z późn. zm.) działających na rzecz mieszkańców Gminy Ciepłowody do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na 2016r.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Formularz uwag

Ankieta

Projekt uchwały

Informacja o wynikach konsultacji

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-04 11:38:49 Informację zaktualizowano 2016-02-04 11:41:06, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie: przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2016r.  

Zarządzenie 4/16

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie 5/16

Zarządzenie Nr 9/16 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 4 lutego w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu i udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w 2016r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-12 11:51:13, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Zarządzenie nr 112/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie przeprowadzania
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i
wychowania dla Gminy Ciepłowody w 2016 roku.  

Zarządzenie 112/15

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie 113/15

Zarządzenie 117/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-03 12:23:12, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza nabór
kandydatów na członków komisji konkursowych w
otwartych konkursach ofert  

Informacja o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2015-11-25 12:17:45, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o
rozpoczęciu konsultacji  

Wójt Gminy Ciepłowody zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 118 z późn. zm.) działających na rzecz mieszkańców Gminy Ciepłowody do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na 2016r.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Formularz uwag

Ankieta

Projekt uchwały

Informacja o wynikach konsultacji

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-29 12:47:56 Informację zaktualizowano 2015-10-29 13:02:08, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Spotkanie nt. Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich 

W związku z przyjęciem Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2016.

 Ogłoszenie naboru w Priorytecie 3 (Aktywni obywatele) i Priorytecie 4 (Silne organizacje pozarządowe) planowane jest na 1 września 2015, ogłoszenie naboru w Priorytecie 2 (Aktywne społeczeństwo) planowane jest na grudzień 2015. Planowany termin naboru ofert to 21 dni. Złożenie oferty we wrześniu wyczerpuje limit składania ofert w ramach konkursu (wyczerpuje możliwość złożenia oferty w grudniu). Regulamin Konkursu FIO w 2016 r. jest już dostępny:  target=_new>http://pozytek.gov.pl/index.php?document=3851

 W związku z powyższym Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej sprawującego w roku 2016 funkcję Instytucji Zarządzającej i Instytucji Wdrażającej Program FIO, zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się o godzinie 11:00, w dniu 4 września we Wrocławiu przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 (Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej) w sali 510.

 Czas spotkania - ok. 3-4 godzin.

 Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 28 sierpnia 2015 r. na adres e-mail: slawomir.wojcik@umwd.pl

 Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane otrzymają informację w dniu 31 sierpnia 2015 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Z poważaniem

 Sławomir Wójcik

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Departament Spraw Społecznych

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

tel. 071/ 770-40-76, fax 071/ 770-41-35

siedziba Wydziału ul. Ostrowskiego 7, I. p. , pok. nr 401

53-238 Wrocław

 
       

 
Data wprowadzenia informacji 2015-08-19 08:33:35 Informację zaktualizowano 2015-08-19 08:37:02, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o
rozpoczęciu konsultacji  

Ogłoszenie

Projekt uchwały

Formularz uwag

Ankieta

Informacja o wynikach konsultacji

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-29 13:21:04, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy
Gminy Ciepłowody z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2014r.  
 Sprawozdanie
Data wprowadzenia informacji 2015-03-27 10:15:33, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o
rozpoczęciu konsultacji w sprawie projektu
uchwały przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 02 marca do 17 marca 2015r.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Formularz uwag do projektu

Ankieta

Projekt uchwały

Informacja o wynikach konsultacji

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-02 15:13:27 Informację zaktualizowano 2015-03-02 15:22:33, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wydział Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi UMWD, zaprasza organizacje
pozarządowe działające na terenie Państwa
gminy i powiatu do skorzystania z profesjonalnego
doradztwa udzielanego w Regionalnym Punkcie
Konsultacyjno Doradczym dla Organizacji
Pozarządowych. 

Regionalny Punkt Konsultacyjno Doradczy dla Organizacji Pozarządowych

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-24 12:14:05 Informację zaktualizowano 2015-02-24 12:15:06, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o
rozpoczęciu konsultacji w sprawie projektu
uchwały przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi  

Ogłoszenie

Formularz uwag

Ankieta

Projekt uchwały

Informacja o wynikach konsultacji

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-28 14:15:52 Informację zaktualizowano 2015-01-28 14:20:12, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza nabór
kandydatów na członków komisji konkursowych w
otwartych konkursach ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody
2015r. 

Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w 2015 roku.

Ogłoszenie

Informacja o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

Zarządzenie Nr 9/15 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 12/15 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu i udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w 2015r. z zakresu upowszechniaania kultury fizycznej i sportu na

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-13 16:49:55 Informację zaktualizowano 2015-01-29 12:48:36, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Zarządzenie Nr 375/14 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i
wychowania dla Gminy Ciepłowody w 2015r.  

Zarządzenie 375/14


Zarządzenie Nr 376/14 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie: przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla Gminy Ciepłowody w 2015r.


Zarządzenie 376/14


 


Zarządzenie Nr 382/14 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu i udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w 2014r. z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla Gminy Ciepłowody pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Mikoszowie 27, Gmina Strzelin, powiat strzeliński".

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-04 14:01:25 Informację zaktualizowano 2014-12-30 14:20:24, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza nabór
kandydatów na członków komisji konkursowych w
otwartych konkursach ofert 

Ogłoszenie

Informacja o naborze

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-25 11:36:52, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o
rozpoczęciu konsultacji  

Wójt Gminy Ciepłowody zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2010r. nr 234, poz. 1536 z poźn. zm.) działających na rzecz mieszkańców Gminy Ciepłowody do przekładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na 2015r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o rozpoczęciu konsultacji

Projekt uchwały

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY CIEPŁOWODY z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

Formularz uwag

Ankieta

Informacja o wyniku konsultacji

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-02 13:36:06 Informację zaktualizowano 2014-10-02 13:39:58, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Dolnośląska Rada Działalności Pożytku
Publicznego  

Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-15 18:11:43, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Sprawozdanie z realizacji w 2013 roku Programu
Współpracy Samorządu Województwa
Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi  

Sprawozdanie

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-27 10:41:53, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy
Gminy Ciepłowody z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2013r.  


Sprawozdanie

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-28 14:21:31, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Zarządzenie Nr 297/14 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy
Ciepłowody w 2014 roku  
Zarządzenie 297/14 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-23 08:28:01, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza nabór
kandydatów na członków komisji konkursowych w
otwartych konkursach ofert  

Ogłoszenie

Informacja o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych na 2014r.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-13 15:50:13, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Zarządzenie Nr 293/14 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2014 roku  


Zarządznie Nr 293/14

Zarządzenie Nr 299/14 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu i udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w 2014 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w 2014 roku.   
Data wprowadzenia informacji 2014-01-13 15:47:14 Informację zaktualizowano 2014-02-05 14:05:39, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o
rozpoczęciu konsultacji  
Konsultacje w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciepłowody na 2014r. zostaną przeprowadzone w dniach od 8 stycznia do 23 stycznia 2014r.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Formularz

Ankieta

Projekt uchwały

Zaproszenie do składania ofert w sprawie zapewnienia miejsca w gospodarstwie rolnym

Załącznik nr 1

Informacja o wynikach konsultacji

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-08 13:48:39 Informację zaktualizowano 2014-01-13 10:40:01, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza otwarty konkurs
ofert  

na realizację zadania publicznego w 2014r. pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Mikoszowie 27, Gmina Strzelin, powiat strzeliński"


Zarządzenie 284/13 


Zarządzenie 286/13

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-04 17:32:17 Informację zaktualizowano 2013-12-27 13:31:47, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza nabór
kandydatów na członków komisji konkursowych w
otwartych konkursach ofert 

Informacja o naborze

 Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert
Data wprowadzenia informacji 2013-11-25 20:00:20, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o
rozpoczęciu konsultacji  
Wójt Gminy Ciepłowody zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz.1536 z późn. zm,) działających na rzecz mieszkańców Gminy Ciepłowody do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na 2014 rok.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Ankieta

Uchwała Nr 220/XXXV/13

Formularz uwag

Informacja o wynikach konsultacji

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-02 07:18:23 Informację zaktualizowano 2013-10-02 07:23:31, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Zarządzenie Nr 224/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 07 marca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia
Konkursu i udzielenia dotacji dla organizacji
pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w
2013 r. z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2013r.  
 Zarządzenie 224/13
Data wprowadzenia informacji 2013-03-11 09:34:11, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Informacja o ponownym ogłoszeniu konkursu na
realizację zadania publicznego z zakresu
upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na
terenie Gminy Ciepłowody  
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 08:15:57, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Ogłoszenie sprawie przeprowadzenia otwartego
konkursu ofert 
OGŁOSZENIE  
Data wprowadzenia informacji 2013-01-11 09:01:49 Informację zaktualizowano 2013-01-11 09:02:11, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY O
ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI  
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 12 listopada do 4 grudnia 2012 r.  OGŁOSZENIE
Data wprowadzenia informacji 2012-11-12 14:34:14 Informację zaktualizowano 2012-11-12 14:35:53, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
OGŁOSZENIE O KONKURSIE  

na realizację zadania publicznego w 2013 roku pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Mikoszowie.

Zarządzenie 200/12

Ogłoszenie o konkursie

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-08 13:07:04 Informację zaktualizowano 2012-11-08 13:18:30, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
WÓJT GMINY CIEPŁOWODY ogłasza nabór
kandydatów na członków komisji konkursowych w
otwartych konkursach ofert 

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert


Informacja o naborze kandydatów

  
Data wprowadzenia informacji 2012-10-24 14:03:00 Informację zaktualizowano 2012-10-24 14:03:14, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o
rozpoczęciu konsultacji  

Wójt Gminy Ciepłowody zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz.1536 z późn. zm.) działających na rzecz mieszkańców Gminy Ciepłowody do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na 2013 rok.

Ogłoszenie

Ankieta

Projekt uchwały

Formularz uwag do projektu

Informacja o wyniku konsultacji

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-20 09:20:29, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY CIEPŁOWODY z
organizacjami pozarządowymi oraz z innymi
podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2013.  

Program współpracy na 2013 rok

Regulamin pracy Komisji Konkursowej

Uzasadnienie do projektu uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-20 09:09:41 Informację zaktualizowano 2012-07-20 09:17:45, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Sprawozdanie z realizacji Współpracy Gminy
Ciepłowody z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2011 r.  
 Sprawozdanie
Data wprowadzenia informacji 2012-04-20 10:44:29 Informację zaktualizowano 2012-04-20 10:45:06, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o
rozpoczęciu konsultacji 
Wójt Gminy Ciepłowody zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy działających na rzecz mieszkańców Gminy Ciepłowody do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu opieki nad zwierzętami mezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciepłowody w 2012 r.

Ogłoszenie

Projekt uchwały

Formularz uwag do projektu

Ankieta

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-02 08:43:54, wprowadzający: Marcin Kozak
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY CIEPŁOWODY z
organizacjami pozarządowymi oraz z innymi
podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2012.  

Uchwała nr 96/XIV/11 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Ciepłowody z organizacjami pozarządowymi

Uzasadnienie do uchwały

Program współpracy na 2012 rok

Regulamin pracy Komisji Konkursowej

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-04 11:13:41, wprowadzający: Marcin Kozak
Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o
rozpoczęciu konsultacji 
Wójt Gminy Ciepłowody zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy działających na rzecz mieszkańców Gminy Ciepłowody do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2012.

Program współpracy na 2012 rok

Projekt uchwały

Formularz uwag do projektu

Ankieta

 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 09:00:34 Informację zaktualizowano 2011-12-12 09:08:30, wprowadzający: Marcin Kozak
Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o
rozpoczęciu konsultacji 
Wójt Gminy Ciepłowody zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy działających na rzecz mieszkańców Gminy Ciepłowody do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2012.

Ogłoszenie

Ankieta

Formularz uwag do projektu

Program współpracy

Projekt uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-17 09:58:41, wprowadzający: Marcin Kozak
Wynik wyboru kandydatów na członków Komisji
konkursowych 
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2011-01-04 11:10:28, wprowadzający: Marcin Kozak
Zarządzenie Nr 6/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji,
oświaty i wychowania dla Gminy Ciepłowody oraz
działań na rzecz osób niepełnosprawnych  
 Zarządzenie 6/10
Data wprowadzenia informacji 2011-01-04 11:09:24, wprowadzający: Marcin Kozak
Zarządzenie Nr 1/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i
wychowania dla Gminy Ciepłowody w 2011 roku  
 Zarządzenie 1/10
Data wprowadzenia informacji 2010-12-15 10:25:20 Informację zaktualizowano 2010-12-15 10:25:54, wprowadzający: Marcin Kozak
Nabór kandydatów na członków komisji
konkursowych w otwartych konkursach ofert 

Ogłoszenie

Formularz zgłoszeniowy

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 12:14:50, wprowadzający: Marcin Kozak
Informacja o wynikach konsultacji 
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 12:13:57, wprowadzający: Marcin Kozak
Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o
rozpoczęciu konsultacji 

Ogłoszenie

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-17 14:34:30 Informację zaktualizowano 2010-11-17 14:39:03, wprowadzający: Marcin Kozak
Uchwała NR 233/XLV/10 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 października 2010 r. w sprawie
szczegółowego sposobu konsultowania z radami
działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji  

Uchwała nr 233

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-17 14:30:38 Informację zaktualizowano 2010-11-17 14:32:34, wprowadzający: Marcin Kozak
Dokumenty do pobrania 

Formularz uwag do projektu

Program współpracy

Ankieta

Projekt uchwały Rady Gminy Ciepłowody

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-17 14:27:29, wprowadzający: Marcin Kozak
wersja do druku