Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Ciepłowody  www.cieplowody.pl
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Urzędzie Gminy Ciepłowody
Dane
Gmina
Poradnik Interesanta
Urząd Gminy
Kontrole
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY
RAPORT O STANIE GMINY
Ogłoszenia
Petycje
Aktualności
Praca
Przetargi
Plan zamówień publicznych na 2017r.
Plan zamówień publicznych na 2018r.
Plan zamówień publicznych na 2019r.
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Oświadczenia Rady Gminy Ciepłowody
Rejestr aktów prawa miejscowego
Sesje Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Plan pracy i sprawozdania
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Środowisko naturalne
° Środowisko naturalne
° Farma Stoszowice
° Farmy Wiatrowe
° Program Ochrony Środowiska
° Plan Gospodarki Odpadami
° Informacja o środowisku
° Postępowanie z odpadami
° Plan urządzeniowo-rolny gminy Ciepłowody
° Wnioski do pobrania
° Odpady
° PRZETARGI - KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
° Wykaz osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego
° REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ CIEPŁOWODY
° PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
° UCHWAŁY ANTYSMOGOWE
Pomoc publiczna
Konkursy
DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Formularze do pobrania, inf. o podatkach lokalnych
Oświadczenia Majątkowe
Rada Gminy
Wójt
Pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające gminną osobą prawną
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostęp do informacji publicznej
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Środowisko naturalne > Wnioski do pobrania strona główna 

Wnioski do pobrania
STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

na podstawie:

• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  tj. (Dz. U. z  2019 r. poz. 1481 z późn. zm.),

• Uchwały nr 130/XXV/2005 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 30 marca 2005 r. ws. ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciepłowody, (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 70, poz. 1509).

 

 Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciepłowody znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 528,00 zł. (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1358).

Termin składania wniosków:
- od 1 do 15 września 2019 r. - w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.


Termin 15 września br., zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest ostateczny.


- od 1 września do 15 października 2019 r. – w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Ciepłowody, ul. Kolejowa 3, 57-211 Ciepłowody.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 528,00 zł. Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2019 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony (do dochodów wlicza się wszelkie zasiłki i dodatki).

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia  w Urzędzie Gminy Ciepłowody przedmiotowych dokumentów.
Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca br. do końca okresu na jaki świadczenie przyznano. W związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia stypendium już od lipca 2019r.

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego udziela Referat Ochrony Środowiska i Infrastruktury Społecznej Urzędu Gminy Ciepłowody, ul. Kolejowa 3, pokój nr 3, tel. 74 8103 775

Formularz wniosku dostępny jest:
- Referacie Ochrony Środowiska i Infrastruktury Społecznej Urzędu Gminy Ciepłowody, ul. Kolejowa 3, pokój nr  3. 
- do pobrania: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.cieplowody.bip.gmina.pl w zakładce Środowisko Naturalne - wnioski do pobrania.

Pouczenie:
1. Otrzymujący stypendium są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego;
2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego;
3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


Zasiłek szkolny:


Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzeniem losowym jest np. śmierć rodzica, pożar, powódź lub klęska żywiołowa. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Formularz wniosku dostępny jest:
- Referacie Ochrony Środowiska i Infrastruktury Społecznej Urzędu Gminy Ciepłowody, ul. Kolejowa 3, pokój nr 3. 
- do pobrania: na stronie internetowej Biuletynu Informacji bip.cieplowody.pl  zakładce Środowisko Naturalne - wnioski do pobrania.

 

 

Do pobrania:

 

Wymagane dokumenty do wniosku

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2019/2020 dla ucznia

Katalog wydatków podlegających refundacji

 
Data wprowadzenia informacji 2014-08-13 11:41:34 Informację zaktualizowano 2019-09-11 12:22:37, wprowadzający: Sebastian Hebda
WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW I
KRZEWÓW 
 Wniosek o wycinkę drzew
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 11:05:00 Informację zaktualizowano 2015-09-22 09:03:04, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wniosek - wynajem świetlicy  

Wniosek o wynajem świetlicy

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-30 10:29:07 Informację zaktualizowano 2014-08-08 10:36:01, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Podanie o dzierżawę  

Podanie o dzierżawę

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-20 14:30:45, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO  

Wniosek o przyznanie stypendium

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-06 12:05:35, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla
nieruchomości  
 Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2013-07-19 13:47:18, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na
sprzedaż / sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych  
 Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż / sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Data wprowadzenia informacji 2013-11-21 12:54:22, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż /
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych  
 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż / sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Data wprowadzenia informacji 2013-11-21 12:55:54, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Oświadczenie o wartości sprzedaży
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w
punkcie sprzedaży  
 Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży
Data wprowadzenia informacji 2013-11-21 12:57:36 Informację zaktualizowano 2016-01-05 09:14:46, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
wersja do druku