Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Ciepłowody  www.cieplowody.pl
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Urzędzie Gminy Ciepłowody
Dane
Gmina
Poradnik Interesanta
Urząd Gminy
Kontrole
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY
RAPORT O STANIE GMINY
Ogłoszenia
Petycje
Aktualności
Praca
Przetargi
Plan zamówień publicznych na 2017r.
Plan zamówień publicznych na 2018r.
Plan zamówień publicznych na 2019r.
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Oświadczenia Rady Gminy Ciepłowody
Rejestr aktów prawa miejscowego
Sesje Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Plan pracy i sprawozdania
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Środowisko naturalne
Pomoc publiczna
Konkursy
DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Formularze do pobrania, inf. o podatkach lokalnych
Oświadczenia Majątkowe
Rada Gminy
Wójt
Pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające gminną osobą prawną
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostęp do informacji publicznej
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Petycje strona główna 

Petycje
 

PETYCJE


- informacje podstawowe dotyczące zasad wnoszenia i trybu postępowania

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195).

 

Podmiot wnoszący petycję:

 

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku
z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Petycja może być złożona w interesie:

- publicznym,

- podmiotu wnoszącego petycję,

- podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 

Przedmiot petycji:

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

Forma i treść petycji:

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

 

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu składającego petycję w interesie podmiotu trzeciego.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja jest wolna od opłat.

 

Zasady rozpatrywania petycji:

 

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia, autor petycji jest informowany w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-29 11:11:07 Informację zaktualizowano 2016-03-29 11:11:27, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Petycja w interesie publicznym  

Rejestr petycji
 

Nr w rejestrze petycji:     1/2016

Data złożenia petycji: 14.03.2016

Podmiot wnoszący petycję: CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy

Petycja

Odpowiedź

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-29 08:34:42 Informację zaktualizowano 2016-03-29 11:18:31, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Petycja w interesie publicznym  

Rejestr petycji
 

Nr w rejestrze petycji:     2/2016

Data złożenia petycji: 22.03.2016

Podmiot wnoszący petycję: -

 

Petycja

Odpowiedź

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-29 08:47:05 Informację zaktualizowano 2016-03-29 11:16:45, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Petycja w interesie publicznym  

Rejestr petycji
Nr w rejestrze petycji: 3/2016

Data złożenia petycji: 30.05.2016

 

 

Petycja

Odpowiedź

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-01 11:09:02 Informację zaktualizowano 2016-06-01 11:11:50, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
wersja do druku