Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Ciepłowody  www.cieplowody.pl
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Urzędzie Gminy Ciepłowody
Dane
Gmina
Poradnik Interesanta
Urząd Gminy
Kontrole
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY
RAPORT O STANIE GMINY
Ogłoszenia
Petycje
Aktualności
Praca
Przetargi
Plan zamówień publicznych na 2017r.
Plan zamówień publicznych na 2018r.
Plan zamówień publicznych na 2019r.
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Oświadczenia Rady Gminy Ciepłowody
Rejestr aktów prawa miejscowego
Sesje Rady
Zarządzenia Wójta
° Kadencja I
° Kadencja II
° Kadencja III
° Kadencja IV
° Kadencja V
° Kadencja VI
° Kadencja VII
° Kadencja VIII
- 2019r.
Mienie gminy
Plan pracy i sprawozdania
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Środowisko naturalne
Pomoc publiczna
Konkursy
DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Formularze do pobrania, inf. o podatkach lokalnych
Oświadczenia Majątkowe
Rada Gminy
Wójt
Pracownicy Urzędu Gminy
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające gminną osobą prawną
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostęp do informacji publicznej
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > Kadencja VIII > 2019r. strona główna 

2019r.
Zarządzenie nr 1/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 3 stycznia 2019r. w sprawie przekazania
informacji o ostatecznych kwotach dochodów i
wydatków podległym jednostkom organizacyjnym
Gminy Ciepłowody oraz wysokości dotacji wpłat
do budżetu w 2019r.  

Zarządzenie 1/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-08 09:17:09, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Zarządzenie nr 2/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 3 stycznia 2019r. w sprawie planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie na rok 2019.  
 Zarządzenie 2/19
Data wprowadzenia informacji 2019-01-08 09:27:00, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Zarządzenie nr 3/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 3 stycznia 2019r. w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Ciepłowody  
 Zarządzenie 3/19
Data wprowadzenia informacji 2019-01-08 09:30:56, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
 Zarządzenie 4/19
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 07:53:50, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Zarządzenie nr 5 /19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 09 stycznia 2019r. w sprawie powołania
Zespołu do spraw Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie Ciepłowody  

Zarządzenie 5/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-15 11:03:40, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Zarządzenie nr 6/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ciepłowodach do realizacji zadań wynikających z
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
oraz Karty Dużej Rodziny  

Zarządzenie 6/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-16 09:32:40, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Zarządzenie nr 7/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
 Zarządzenie 7/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-01-25 10:30:05 Informację zaktualizowano 2019-01-25 10:48:54, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Zarządzenie nr 8/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia
upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ciepłowodach w zakresie realizacji
zadań w obszarze świadczeń z ustawy o wsparciu
kobiet i rodzin "Za życiem"  
 Zarządzenie 8/19
Data wprowadzenia informacji 2019-01-25 14:09:47, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie powołania
Komisji Odbioru Końcowego  
 Zarządzenie 9/19
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 11:53:55, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 1 lutego 2019r. w sprawie powierzenia
pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach  
 Zarządzenie 11/19
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 07:57:00, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 4 lutego 2019r. w sprawie powierzenia
pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach  
 Zarządzenie 12/19
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 08:01:27, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 lutego 2019 r. uchylające zarządzenie nr
11/2019 w sprawie powierzenia pełnienia
obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i
Promocji w Ciepłowodach 
 Zarządzenie 13/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-03-01 07:50:31, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 14/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 lutego 2019r. w sprawie: przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechnienia kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2019r.  
 Zarządzenie 14/19
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 14:30:22 Informację zaktualizowano 2019-02-06 08:31:57, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Zarządzenie nr 15/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 lutego 2019r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2019r.  
 Zarządzenie 15/19
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 14:33:22 Informację zaktualizowano 2019-02-05 14:34:10, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Zarządzenie nr 16/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 08 lutego 2018r. w sprawie zmiany
zarządzenia Wójta Gminy Ciepłowody w sprawie
powołania Komisji do spraw umorzeń, ulg,
odroczeń i rozkładania na raty podatków opłat
i innych należności pieniężnych o charakterze
publiczno - prawnym, stanowiących dochody Gminy
Ciepłowody oraz określenia zasad pracy Komisji  
 Zarządzenie 16/19
Data wprowadzenia informacji 2019-02-11 11:06:39, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Zarządzenie nr 17/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 11 lutego 2019r. zmieniające Zarządzenie nr
34/2015 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 16
kwietnia 2015r. w sprawie powołania Komisji
Mieszkaniowej  
 Zarządzenie 17/19
Data wprowadzenia informacji 2019-02-11 14:33:12, wprowadzający: Grzegorz Karolczak
Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i
Promocji w Ciepłowodach oraz określenia
szczegółowego trybu prac komisji. 
 Zarządzenie 18/19
Data wprowadzenia informacji 2019-02-13 09:05:21 Informację zaktualizowano 2019-03-01 07:52:48, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 lutego 2019 r. Zmieniające zarządzenie
nr 4/2019 w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego 
 Zarządzenie 19/19
Data wprowadzenia informacji 2019-02-19 10:11:12 Informację zaktualizowano 2019-03-01 07:53:13, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 lutego 2019 r. Zmieniające zarządzenie
nr 7/2019 w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego 
 Zarządzenie 20/19
Data wprowadzenia informacji 2019-02-19 10:15:28 Informację zaktualizowano 2019-03-01 07:53:30, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia
pracownika do wydawania decyzji administracyjnych
w imieniu Wójta 
 Zarządzenie 21/19
Data wprowadzenia informacji 2019-02-19 10:18:32 Informację zaktualizowano 2019-03-01 07:53:43, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia
Sekretarzowi Gminy prowadzenia spraw Gminy
Ciepłowody w imieniu Wójta Gminy Ciepłowody
oraz w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do
wydawania decyzji w imieniu Wójta Gminy
Ciepłowody 
 Zarządzenie 22/19
Data wprowadzenia informacji 2019-02-19 10:22:30 Informację zaktualizowano 2019-03-01 07:53:57, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 lutego 2019 r. zmieniające załącznik do
zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu
wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy
Ciepłowody 
 Zarządzenie 23/19
Data wprowadzenia informacji 2019-02-19 10:27:06 Informację zaktualizowano 2019-03-01 07:54:10, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia
Sekretarzowi Gminy prowadzenia spraw Gminy
Ciepłowody w imieniu Wójta Gminy Ciepłowody. 
 Zarządzenie 24/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-02-27 10:05:58 Informację zaktualizowano 2019-03-01 07:54:23, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego. 
 Zarządzenie 25/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-02-27 10:02:31 Informację zaktualizowano 2019-03-01 07:54:36, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 27 luty 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019
r. planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli Zespołu Szkolno -
Przedszkolnego w Ciepłowodach oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i
zakłady doskonalenia nauczycieli. 
 Zarządzenie 26/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-02-27 13:55:46 Informację zaktualizowano 2019-03-06 12:20:09, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019r.  
 Zarządzenie 27/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-03-06 12:03:03 Informację zaktualizowano 2019-03-06 12:20:23, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie unieważnienia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2019 roku. 
 Zarządzenie 28/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-02-28 13:37:58 Informację zaktualizowano 2019-03-06 12:00:03, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy Ciepłowody 
 Zarządzenie 29/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-03-01 07:39:26 Informację zaktualizowano 2019-03-06 11:59:36, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zapewnienia
bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów szystkich komitetów
wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do
publicznej wiadomości 
 Zarządzenie 30/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-03-06 12:06:30 Informację zaktualizowano 2019-03-06 12:20:36, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 31/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zwołania zebrań
wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad
sołeckich na terenie Gminy Ciepłowody i
określenia ich harmonogramu. 
 Zarządzenie 31/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-03-06 12:09:37 Informację zaktualizowano 2019-03-06 12:20:46, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 6 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej opiniującej oferty złożenia w
ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu upowszechnienia
kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy
Ciepłowody w 2019 roku. 
 Zarządzenie 32/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-03-06 13:11:50 Informację zaktualizowano 2019-03-06 13:22:03, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 33/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechnienia kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2019 roku. 
 Zarządzenie 33/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-03-06 13:17:01, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 34/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 06 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia
pracownika do wydawania decyzji z zakresu
administracji publicznej oraz podpisywania innych
pism urzędowych na mających charakteru decyzji. 
 Zarządzenie 34/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-03-15 11:58:27, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 35/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 06 marca 2019 r. w sprawie powołania
Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie
Gminy Ciepłowody 
 Zarządzenie 35/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-03-15 12:01:05, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 36/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 r. 
 Zarządzenie 36/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-03-28 09:37:22, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 37/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 25 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu za 2018 rok 
 Zarządzenie 37/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-03-26 08:53:15 Informację zaktualizowano 2019-03-26 08:54:27, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 38/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia
sprawozdania rocznego z wykonania planów
finansowych jednostek sektora finansów
publicznych 
 Zarządzenie 38/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-03-26 08:57:45 Informację zaktualizowano 2019-03-26 08:58:45, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 39/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru
"Oświadczenia dla celów naliczenia opłaty za
zmniejszenie naturalnej retencji terenowej" 
 Zarządzenie 39/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-03-26 09:09:20, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 40/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Ciepłowody 
 Zarządzenie 40/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-03 12:59:47 Informację zaktualizowano 2019-04-05 11:59:13, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 41/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora
Żłobka Gminnego w Ciepłowodach 
 Zarządzenie 41/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-01 09:03:53 Informację zaktualizowano 2019-04-05 12:00:02, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 42/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w
Ciepłowodach 
 Zarządzenie 42/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-03 13:02:56 Informację zaktualizowano 2019-04-05 12:00:15, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 43/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad
wynagrodzenia samorządowych instytucji kultury,
dla których organizatorem jest Gmina Ciepłowody. 
 Zarządzenie 43/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-15 16:28:15, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania
koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
roku. 
 Zarządzenie 44/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-24 09:16:47, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 45/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
 Zarządzenie 45/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-24 09:19:18, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 46/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
 Zarządzenie 46/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-24 09:21:26, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia
pracowników do dokonywania czynności związanych
z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r. 
 Zarządzenie 47/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-24 09:24:40, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 48/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi obwodowych
komisji wtborczych w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
r. 
 Zarządzenie 48/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-26 11:06:55, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 49/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Ciepłowody 
 Zarządzenie nr 49
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 13:42:17, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 50/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ciepłowodach do realizacji zadań wynikających z
ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny - "Za
życiem" 
 Zarządzenie nr 50/19
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 13:51:46, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 51/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ciepłowodach do realizacji zadań wynikających z
ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny - "Za
życiem" 
 Zarządzenie nr 51/19
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 14:12:16 Informację zaktualizowano 2019-05-13 13:59:21, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 52/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ciepłowodach do realizacji zadań wynikających z
ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny - "Za
życiem" 
 Zarządzenie nr 52/19
Data wprowadzenia informacji 2019-05-13 13:54:30 Informację zaktualizowano 2019-05-13 13:58:46, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 53/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ciepłowodach do realizacji zadań wynikających z
ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny - "Za
życiem" 
 Zarządzenie nr 53/19
Data wprowadzenia informacji 2019-05-13 13:57:23, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 54/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ochrony lokali
wyborczych w czesie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 
 Zarządzenie nr 54/19
Data wprowadzenia informacji 2019-05-13 14:15:49, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 55/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 6 maja 2019 r. w sprawie przedłożenia
Radzie Gminy Ciepłowody sprawozdania finansowego
gminy Ciepłowody za 2018 rok 
 Zarządzenie nr 55/19
Data wprowadzenia informacji 2019-05-17 10:29:55 Informację zaktualizowano 2019-05-22 09:04:03, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 56/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 r. 
 Zarządzenie nr 56/19
Data wprowadzenia informacji 2019-05-17 08:51:49 Informację zaktualizowano 2019-05-22 09:10:25, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 57/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 8 maja 2019 r. w sprawie opracowania planu
finansowego Żłobka Gminnego w Ciepłowodach na
2019r. 
 Zarządzenie nr 57/19
Data wprowadzenia informacji 2019-05-23 10:38:37, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 58/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminnego
Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach za rok
2018 

Zarządzenie nr 58/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-23 10:49:42, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 59/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Ciepłowody 
 Zarządzenie nr 59/19
Data wprowadzenia informacji 2019-05-28 14:27:51, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 60/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 r. 
 Zarządzenie nr 60/19
Data wprowadzenia informacji 2019-06-05 12:29:41, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 61/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia
raportu o stanie Gminy Ciepłowody za 2018 r. 

Załącznik do zarządzenia nr 61/19

 Zarządzenie nr 61/19
Data wprowadzenia informacji 2019-05-31 13:04:52 Informację zaktualizowano 2019-05-31 14:02:54, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 62/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Ciepłowody 

Zarządzenie nr 62/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 08:43:59 Informację zaktualizowano 2019-06-28 08:45:36, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 63/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019r. 

Zarządzenie nr 63/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 14:01:32 Informację zaktualizowano 2019-06-28 14:02:24, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 64/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia do
prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia
wychowawczego 
 Zarządzenie nr 64/19
Data wprowadzenia informacji 2019-07-01 07:42:05, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 65/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia do
prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia
wychowawczego 
 Zarządzenie nr 65/19
Data wprowadzenia informacji 2019-07-01 07:47:45, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 66/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia do
prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia
wychowawczego 
 Zarządzenie nr 66/19
Data wprowadzenia informacji 2019-07-01 07:51:10, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 67/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego 
 Zarządzenie nr 67/19
Data wprowadzenia informacji 2019-07-10 07:47:10, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 68/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie określenia
procedur wykorzystywania środków funduszu
sołeckiego 

Zarządzenie nr 68/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-17 13:50:03 Informację zaktualizowano 2019-07-17 13:55:09, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 69/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na
terenie Gminy Ciepłowody 
 Zarządzenie nr 69/19
Data wprowadzenia informacji 2019-07-19 07:58:04, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 70/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania
Zespołu Koordynującego realizację Programu
Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy
Ciepłowody na lata 2018 - 2022 
 Zarządzenie nr 70/19
Data wprowadzenia informacji 2019-07-19 08:01:10, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 71/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania
Zespołu do spraw monitoringu Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Ciepłowody 
 Zarządzenie nr 71/19
Data wprowadzenia informacji 2019-07-19 08:03:28, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 72/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania
Zespołu do spraw monitoringu Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Ciepłowody 
 Zarządzenie nr 72/19
Data wprowadzenia informacji 2019-07-19 13:29:21, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 73/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 r. 
 Zarządzenie nr 73/19
Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 10:42:21, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 74/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji
Odbioru Końcowego 
 Zarządzenie nr 74/19
Data wprowadzenia informacji 2019-07-31 14:05:47, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 75/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie określenia
maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia
kierowników (dyrektorów) gminnych jednostek
budżetowych oraz zakładów budżetowych Gminy
Ciepłowody 
 Zarządzenie nr 75/19
Data wprowadzenia informacji 2019-07-31 14:08:24, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 76/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 r. 
 Zarządzenie nr 76/19
Data wprowadzenia informacji 2019-08-05 07:18:14 Informację zaktualizowano 2019-08-05 07:24:34, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 77/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania
Komisji Socjalnej 
 Zarządzenie nr 77/19
Data wprowadzenia informacji 2019-08-05 07:20:30, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 78/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwie rolnym, na obszarach dotkniętych
zjawiskiem atmosferycznym - suszą na terenie
gminy Ciepłowody w 2019 r. 
 Zarządzenie nr 78/19
Data wprowadzenia informacji 2019-08-05 07:23:32, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 79/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zapewnienia
bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do
publicznej wiadomości 
 Zarządzenie nr 79/19
Data wprowadzenia informacji 2019-08-21 09:02:34, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 80/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłożenia
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za
pierwsze półrocze 2019 r. wraz z informacją o
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć 

Zarządzenie nr 80/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-28 08:49:01 Informację zaktualizowano 2019-08-28 08:49:44, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 81/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłożenia
radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego za I półrocze 2019
r. Gminnej Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka
Publiczna Ciepłowody, Gminnej Instytucji Kultury
- Gminny Ośrodek Kultury i Promocji Ciepłowody
oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia
Ciepłowody. 

Zarządzenie nr 81/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-26 16:44:42 Informację zaktualizowano 2019-08-26 16:47:57, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 82/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania
stałej komisji do spraw brakowania kopii
protokołów z referendów i wyborów powszechnych
organów państwowych, organów stanowiących
jednostki samorządu terytorialnego oraz wójta, a
także wyborów do Parlamentu Europejskiego
odbywających się na terenie Gminy Ciepłowody 

Zarządzenie nr 82/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-26 16:51:43 Informację zaktualizowano 2019-08-26 16:52:09, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 83/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia
upoważnienia dla pracowników Urzędu Gminy w
Ciepłowodach do dokonywania czynności
związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r. 

Zarządzenie nr 83/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-26 16:54:29 Informację zaktualizowano 2019-08-26 16:54:54, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 84/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania
koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
13 października 2019 r. 

Zarządzenie nr 84/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-02 08:26:20 Informację zaktualizowano 2019-09-02 08:26:54, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 85/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów
przesyłek wpływających, nieotwieranych przez
punkt kancelaryjny Urzędu Gminy w Ciepłowodach 

Zarządzenie nr 85/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-02 08:28:34 Informację zaktualizowano 2019-09-02 08:29:04, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 86/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 r. 

Zarządzenie nr 86/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-02 17:00:28 Informację zaktualizowano 2019-09-02 17:01:02, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 87/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie oddania w
dzierżawę w trybie bezprzetargowym
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Ciepłowody 

Zarządzenie nr 87/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-02 08:32:01 Informację zaktualizowano 2019-09-02 08:32:32, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 88/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 2 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Ciepłowodach 

Zarządzenie nr 88/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-02 08:35:08 Informację zaktualizowano 2019-09-02 08:35:36, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 89/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 2 września 2019 r. w sprawie ochrony lokali
wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 13 października 2019 roku 

Zarządzenie nr 89/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-03 10:47:54 Informację zaktualizowano 2019-09-03 10:48:16, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 90/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 2 września 2019 r. w sprawie ipoważnienia
pracowników Urzędu Gminy do przyjmowania
zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych 

Zarządzenie nr 90/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-09 12:29:11 Informację zaktualizowano 2019-09-09 12:29:41, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 91/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany w
budżecie gminy na 2019 r. 

Zarządzenie nr 91/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-16 12:14:49 Informację zaktualizowano 2019-09-16 12:15:42, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 92/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi obwodowych
komisji wyborczych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
13 października 2019 roku 

Zarządzenie nr 92/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-18 13:57:05 Informację zaktualizowano 2019-09-18 13:57:40, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 93/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 26 września 2019 r. w sprawie powołania
Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Ciepłowodach 

Zarządzenie nr 93/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-30 11:32:49 Informację zaktualizowano 2019-09-30 11:33:14, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 94/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 27 września 2019 r. w sprawie stawek czynszu
za 1m/2 lokali użytkowych na terenie Gminy
Ciepłowody 

Zarządzenie nr 94/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-27 14:12:31 Informację zaktualizowano 2019-09-27 14:13:04, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 95/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 27 września 2019 r. w sprawie stawek czynszu
regulowanego za 1m/2 powierzchni użytkowej,
samodzielnych lokali mieszkalnych, wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciepłowody 

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-27 14:14:59 Informację zaktualizowano 2019-09-27 14:15:23, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 96/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 września 2019 r. w sprawie stawek czynszu
dzierżawnego za grunty zajęte na cele handlowe 

Zarządzenie nr 96/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-30 11:34:24 Informację zaktualizowano 2019-09-30 11:34:57, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 97/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019r. 

Zarządzenie nr 97/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-08 11:28:24 Informację zaktualizowano 2019-10-08 11:28:58, wprowadzający: Sebastian Hebda
Zarządzenie nr 98/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 2 października 2019 r. w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej
składników majątkowych w świetlicy w Kobylej
Głowie 

Zarządzenie nr 98/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-08 11:30:41 Informację zaktualizowano 2019-10-08 11:31:12, wprowadzający: Sebastian Hebda

Zobacz:
 2019r. . 
wersja do druku